Nooit gedacht dat een chiropractor ook enkels kon behandelen. Sinds de behandeling kan ik weer mijn eigen boodschappen doen ....

Meer info

Zomer, vakantie en openingstijden

Meer info

Wie zijn rug wil bewaren, moet niet op de chiropractor besparen!

Meer info

Moeder E. uit W.

“Onze baby huilde minimaal 8 uur per dag. Met slechts enkele behandelingen hadden wij een super tevreden kindje zonder buikkrampjes!"

Meer info

Reactie van patiënt:

“Mijn klachten (slijtage) zijn niet over, maar sinds ik regelmatig naar mijn chiropractor ga, is de kwaliteit van mijn leven met sprongen vooruit gegaan."

Meer info

Mw. M.d.J. uit Z.

Hoi Evert, Bedankt voor een zwangerschap zonder bekkenklachten! Je bent goud waard! Wij komen snel langs voor een nieuwe afspraak voor mij en de kleine meid. We maken het goed!  

Meer info

Disclaimer

Alle rechten waaronder de auteursrechten op al het materiaal op https://www.chiropractie-rijssen.nl berusten bij Chiropractiepraktijk Rijssen. Alle rechten met betrekking tot namen en logo's berusten bij de respectievelijke rechthebbenden. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Chiropractie Rijssen informatie (hieronder mede begrepen, maar niet beperkt tot, teksten, beelden en html-codes) in enige vorm of op welke andere wijze ook, te verveelvoudigen of openbaar te maken.

Linken en refereren naar Chiropractie Rijssen is toegestaan onder vermelding van de URL https://www.chiropractie-rijssen.nl. Chiropractie Rijssen sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle schade, directe en indirecte schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van informatie, producten of diensten die via deze website worden aangeboden.

 

Gebruik van deze website

De informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld op basis van betrouwbaar te achten bronnen. Chiropractiepraktijk Rijssen staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De informatie kan worden beschouwd als een bron van algemene informatie, maar nooit als een door Chiropractiepraktijk Rijssen op naam gegeven advies. Behalve indien uitdrukkelijk anders is vermeld, is Chiropractiepraktijk Rijssen niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of effectiviteit van de aangeboden producten of diensten, informatieteksten, of overige informatie op deze website. Het gebruik van informatie van deze website geschiedt volledig voor risico van de gebruiker.

Chiropractiepraktijk Rijssen geeft geen enkele garantie omtrent het functioneren, de beschikbaarheid of de toegankelijkheid van de website. Gebruik van deze website dat (I) het gebruik van andere bezoekers stoort, (II) het functioneren van deze website in gevaar kan brengen of (III) de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

 

Informatie van derden, producten en diensten

Deze website bevat links naar websites die door andere partijen dan Chiropractiepraktijk Rijssen worden geëxploiteerd. Dergelijke links worden uitsluitend voor het gemak van de gebruiker verstrekt. Chiropractiepraktijk Rijssen heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten. Chiropractiepraktijk Rijssen is niet aansprakelijk voor schade die wordt geleden door het gebruik van bovengenoemde informatie, producten of diensten. Wanneer u zonder verificatie of nader advies gebruik maakt van de geboden informatie, producten en diensten verstrekt door derden, doet u dit voor eigen rekening en risico.

 

Online communicatie

Omdat de integriteit en authenticiteit van e-mailberichten niet zijn gewaarborgd, adviseert Chiropractiepraktijk Rijssen u om vertrouwelijke of anderszins gevoelige informatie anders per e-mail aan Chiropractiepraktijk Rijssen te sturen. Indien u desalniettemin per e-mail berichten aan Chiropractiepraktijk Rijssen verstuurt, dan staat u in voor de integriteit en authenticiteit hiervan.

 

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Chiropractiepraktijk Rijssen sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle schade, directe en indirecte schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van informatie, producten of diensten die via deze website worden aangeboden. Chiropractiepraktijk Rijssen sluit onder meer iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van (I) defecten, virussen en andere onvolkomenheden ten gevolge van de toegang of het gebruik van deze website, (II) de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld, (III) het onderscheppen, manipuleren of ander oneigenlijk gebruik van informatie die via de website of per e-mail aan Chiropractiepraktijk Rijssen wordt gezonden of aan u wordt gezonden, (IV) het verlies van gegevens, (V) opslaan of gebruik van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld, of (VI) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Chiropractiepraktijk Rijssen.

 

Toepasselijk recht

Deze website en alle op deze website gepubliceerde informatie (inclusief deze disclaimer) zijn in beginsel gericht op het Nederlandse publiek en worden beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is met uitsluiting bevoegd te oordelen over geschillen die in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.

 

Wijzigingen

Chiropractiepraktijk Rijssen behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft.